Regulamin Suwalskich Spotkań Programistów

Rezerwat.IT


§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin stanowi podstawę organizacji Suwalskich Spotkań Programistów organizowanych na terenie Parku Naukowo Technologicznego Polska - Wschód w Suwałkach i określa prawa oraz obowiązki jego uczestników.

2. Niniejszy Regulamin został zamieszczony na stronie http://rezerwat.it, zwaną dalej stroną Rezerwat.it. Wszelkie zmiany w regulaminie będą podawane do wiadomości publicznej, poprzez zamieszczenie ich na stronie Rezerwat.it

3. Suwalskie Spotkania Programistów są wspólną inicjatywą suwalskiego środowiska IT oraz PNT. Podmiotem prawnie reprezentującym spotkania jest Park Naukowo Technologiczny Polska - Wschód w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki.

4. Celem Suwalskich Spotkań Programistów jest promocja i integracja lokalnego środowiska informatycznego, wzmocnienie jego potencjału poprzez pogłębianie wiedzy oraz promowanie lokalnych społeczności IT w Polsce.


§2 Opłaty

1. Udział w spotkaniach dla wszystkich Uczestników jest bezpłatny.


§3 Warunki uczestnictwa

1. Liczba osób uczestniczących w spotkaniach jest ograniczona.

2. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniach jest dokonanie rejestracji w celu potwierdzenia obecności Uczestnika.

3. Sposób rejestracji, terminy wysyłania zgłoszenia zostaną podane na stronie http://rezerwat.it, oraz za pomocą mediów społecznościowych.

4. Udział osoby niepełnoletniej w spotkaniach możliwy jest na podstawie pisemnej zgody opiekuna prawnego lub w towarzystwie osoby pełnoletniej.

5. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

6. Koszty przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.


§4 Rezygnacja z uczestnictwa

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w spotkaniach.

2. Uczestnik ma prawo delegować w zastępstwie inną osobę, niż zgłoszona.


§5 Odpowiedzialność Organizatora

1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować jak najlepsze warunki organizacyjne spotkania.

2. Organizator ustala plan każdego spotkania oraz zastrzega sobie prawo do zmian w programie spotkania, nawet w dniu, w którym odbywa się spotkanie, w tym prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. W takim przypadku wszyscy zarejestrowani Uczestnicy zostaną powiadomieni na wskazany adres mailowy / telefon.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas spotkania.


§6 Odpowiedzialność Uczestnika

1. Uczestnik zobowiązuje się zastosować się do wymagań niniejszego Regulaminu, jak również stosowania się podczas spotkania do zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji i poleceń organizacyjno - technicznych przedstawicieli Organizatora.

2. Na terenie Parku Naukowo Technologicznego Polska - Wschód w Suwałkach zabronione jest:

a) sprzedaż i używanie narkotyków (środków odurzających, psychotropowych i innych o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii - jt. DZ.U. z 2012 r. poz. 124 , z późn. zm.).

b) wnoszenie broni palnej i innych niebezpiecznych przedmiotów.

3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, na którym odbywa się spotkanie.


§7 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników spotkań przetwarzane są w celu przeprowadzenia spotkań programistów, w tym stworzenia listy uczestników.

2. Dokonując rejestracji na każde ze spotkań, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów przeprowadzenia danego spotkania, w tym stworzenia listy Uczestników.

3. Administratorem danych osobowych jest Park Naukowo – Technologiczny Polska – Wschód w Suwałkach Sp. z o.o. (adres: ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Białymstoku pod nr KRS 0000211578 (dalej „Administrator”).

4. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail, na adres: park@park.suwalki.pl, a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

5. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

a) rejestracji na spotkaniach oraz kontaktu z uczestnikami w ramach czynności organizacyjnych, poprzedzających wydarzenia oraz przekazania wybranych materiałów po wydarzeniu– podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

b) zachowania wymogów bezpieczeństwa podczas spotkań związanych z prowadzeniem listy uczestników – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku zapewnienie bezpieczeństwa podczas spotkań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) nawiązania kontaktu z uczestnikami spotkań – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku kontakt z uczestnikami spotkań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

d) prowadzenia statystyk i raportów oraz archiwizacji na wewnętrzne potrzeby Administratora związanych z liczbą uczestników spotkań – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie statystyk i raportów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

e) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z organizacją spotkań – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6. Administrator może przekazywać dane osobowe osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

7. Dane osobowe mogą być przekazywane również wykonawcom technicznym. Odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty i organy uprawnione do otrzymania danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Dane osobowe będą przechowywane:

a) przez 30 dni od dnia zakończenia każdego spotkania lub do czasu zgłoszenia żądania ich usunięcia, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub ich przeniesienia,

b) w celu ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego;

c) do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

d) do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. Formularze rejestracyjne uczestników spotkania, złożone niezgodnie z Regulaminem zostaną usunięte w terminie 5 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą przysługuje jej prawo do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, jak również wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawo te przysługuje w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności przepisach RODO.

10. Podanie danych osobowych, ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do udziału w spotkaniach.

11. W oparciu o dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

12. Podczas Suwalskich Spotkań Programistów przewiduje się utrwalanie wizerunku uczestników spotkań za pomocą urządzeń rejestrujących obraz, dźwięk, a także ewentualną transmisję internetową spotkania.

13. Podstawy prawne rozpowszechniania wizerunku uczestnika Wydarzenia:

a) obowiązujące przepisy prawa- art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych: zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku nie jest wymagane w przypadku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Dotyczy to sytuacji, gdy wizerunek uczestnika stanowi jedynie nieistotny element całości zdjęcia lub nagrania audiowizualnego.

b) zgoda uczestnika: udział w spotkaniu oznacza udzielenie przez uczestnika nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego w trakcie Wydarzenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, w zakresie określonym w ust.

14. Wizerunek uczestnika Wydarzenia może być utrwalany i rozpowszechniany przez Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach sp. z o.o. oraz współorganizatorów do realizacji celów sprawozdawczych, promocyjnych i marketingowych tych podmiotów, poprzez publikację wizerunku w całości lub fragmentach, na portalach społecznościowych, stronach internetowych, jak również w tworzonych przez te podmioty lub na ich zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych, również w wersji drukowanej i elektronicznej.


§8 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.05.2022r.